Connection to MySQL server successfully established.

Eucocconeis flexellaDiatom Outer Hebrides

Alage Outer Hebrides logo  Algae Outer Hebrides


Phylum: Bacillariophyta   Family: Achnanthidiaceae

Eucocconeis flexella  (Kützing) F. Meister 1912

References: 

TOP